કાયદાના ફાયદા 1335 | સાઈબર ફ્રોડ Cyber ​​Fraud | VR LIVE

0
144
કાયદાના ફાયદા 1335 | સાઈબર ફ્રોડ Cyber ​​Fraud | VR LIVE
કાયદાના ફાયદા 1335 | સાઈબર ફ્રોડ Cyber ​​Fraud | VR LIVE

સાઈબર ફ્રોડ Cyber ​​Fraud


જાણો સાઈબર ફ્રોડ અને કાયદા
ઓનલાઈન Cyber ​​Fraud છેતરપિંડી થાય તો શું કરવું ?
ઓનલાઈન ઉપકારણના ઓર્ડરમાં થાય છે ફ્રોડ
ઓનલાઈન મંગાવેલી વસ્તુ ન મળે તો ?
સાઈબર ફ્રોડ Cyber ​​Fraud અંગે ક્યા ફરિયાદ કરવી ?
ક્યુંઆર કોડ બતાવીને થાય છે છેતરપીંડી
સાવચેતી Cyber ​​Fraud માટે જરૂરી પગલા કયા છે ?
સાઈબર ક્રાઈમથી રહો સાવચેત