કાયદાના ફાયદા 1333 | Mediclaim મેડિક્લેમ પૉલિસીના કાયદા અને જાણકારી

0
116
કાયદાના ફાયદા 1333 | મેડિક્લેમ પૉલિસીના કાયદા અને જાણકારી
કાયદાના ફાયદા 1333 | મેડિક્લેમ પૉલિસીના કાયદા અને જાણકારી

મેડિક્લેમ Mediclaim પૉલિસીના કાયદા અને જાણકારી


જાણો ગ્રાહક સુરક્ષા કોર્ટનો મહત્વનો હુકમ
અરજદારનો Mediclaim ક્લેઇમ રિજેક્ટ થાય તો શું કરવું ?

હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ લેતી વખતે શું ધ્યાન રાખવું ? 
વીમા પોલિસી લેતા Mediclaim પહેલા નિયમો જાણો
વીમા પોલીસીનું ફોર્મ જાતે જ ભરો
ઈન્શ્યોરન્સ લેતી વખતે આ વાતોનું રાખો ધ્યાન
મેડિક્લેમ Mediclaim પૉલિસીનો દાવો રીજેક્ટ થાય તો ?
ગ્રાહક સુરક્ષા એક્ટમાં કેવી રીતે કરવી ફરિયાદ
કઈ કઈ બાબતોનો આ એક્ટમાં સમાવેશ?
આ કાયદા હેઠળ વળતર અંગે શું જોગવાઈ?
આ કાયદા હેઠળ સજાની શું જોગવાઈ?