દિલની વાત 1068 | નાગરિકોને સલામત સવારી કેમ નથી નસીબમાં!| VR LIVE

0
102
દિલની વાત 1068 | નાગરિકોને સલામત સવારી કેમ નથી નસીબમાં!|
દિલની વાત 1068 | નાગરિકોને સલામત સવારી કેમ નથી નસીબમાં!|

નાગરિકોને સલામત સવારી કેમ નથી નસીબમાં!
જાહેર પરિવહન પૂરું પાડવામાં ઉણું ઉતરતું તંત્ર ?
અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં મોતની સવારીના દ્રશ્યો ?
મુસાફરો કેમ નથી ઉપયોગ કરતા એસ.ટી બસનો ?
સરકારી બસની સુવિધાનો અભાવ છે ?