કાયદાના ફાયદા 1356 | customer ગ્રાહક સુરક્ષા એટલે ? | VR LIVE

0
128
કાયદાના ફાયદા 1356 | customer ગ્રાહક સુરક્ષા એટલે ? | VR LIVE
કાયદાના ફાયદા 1356 | customer ગ્રાહક સુરક્ષા એટલે ? | VR LIVE

customer ગ્રાહક સુરક્ષા એટલે ?

ગ્રાહક સુરક્ષામાં ફરિયાદ કેવી રીતે કરવી ?

કયા પ્રકારની ફરિયાદ ગ્રાહક કરી શકે?

તોલમાપ અંગેના કાયદા શું છે?

1 86

ઓછું વજન કોઈ વેપારી આપે તો ?

ખાદ્ય પદાર્થમાં ભેળસેળ અંગેની ફરિયાદ ક્યા કરવી

ડુપ્લીકેટ ચીઝ –પનીર પર કાયદા અને સજા

અનાજમાં થતી ભેળસેળથી ચેતો

law 2

ગ્રાહકે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો

વેપારી માટેના નિયમો જાણો

કંપની વળતર ન આપે તો ?


Discover more from VR LIVE GUJARAT: Gujarat News

Subscribe to get the latest posts to your email.