કાયદાના ફાયદા 1309 | ફેમીલી કોર્ટમાં કરવામાં આવતા દાવા અને સમજણ | VR LIVE

0
159
કાયદાના ફાયદા 1309 | ફેમીલી કોર્ટમાં કરવામાં આવતા દાવા અને સમજણ | VR LIVE
કાયદાના ફાયદા 1309 | ફેમીલી કોર્ટમાં કરવામાં આવતા દાવા અને સમજણ | VR LIVE

ફેમીલી કોર્ટમાં કરવામાં આવતા દાવા અને સમજણ
ફેમિલી કોર્ટ એકટની સમીક્ષા
કૌટુંબિક તકરારોમાં અદાલતોની ભૂમિકા
ફેમીલી કોર્ટને લગતા કોમન કાયદા
એફિડેવિટ એટલે શું ? કેમ કરવામાં આવે છે ?
ઘરેલું હિંસાને લઇ કાયદામાં સજાને શું જોગવાઈ?
ઘરેલું હિંસાનો ખોટો કેસ હોય તો?
ભરણપોષણ ન મળતું હોય તો?