કાયદાના ફાયદા 1346 | ખેડૂત Farmer માટેના કાયદા અને જોગવાઈઓ | VR LIVE

0
76
કાયદાના ફાયદા 1346 | ખેડૂત Farmer માટેના કાયદા અને જોગવાઈઓ | VR LIVE
કાયદાના ફાયદા 1346 | ખેડૂત Farmer માટેના કાયદા અને જોગવાઈઓ | VR LIVE

Farmer માટેના કાયદા અને જોગવાઈઓ


ખાતેદારનો દરજ્જો જાળવવા માટે કાયદા

ગણોતધારાની કલમ-63 શું છે ?
લેન્ડ એક્ટ અંગેની સમજણ
જમીનનું એકત્રીકરણ કરવું એટલે શું?

1

ને જમીનનું વિભાજન કરવું એટલે શું?
કઈ કઈ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે?
વારસદારોમાં જમીન વિભાજીત કરવી હોય તો?
કેટલી હદ સુધી જમીનનું વિભાજન થાય?
ને કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું ખાસ જરૂરી?

2


લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ એટલે શું?
શું આપની જમીન કોઈએ પચાવી પાડી છે?
સજાની શું જોગવાઈ?
કયા પ્રકારે કાર્યવાહી થાય?
કેટલા સમયમાં કેસનો નિકાલ આવે?
ભૂમાફિયાઓ પરેશાન કરતા હોય તો?
૭/૧૨માં સુધારા વધારા
7/12ના ઉતારા એટલે શું ?
7/12નું મહત્વ કેટલું?