કાયદાના ફાયદા 1326 | Mediclaim મેડિક્લેમ પૉલિસીના કાયદા અને જાણકારી

0
133
કાયદાના ફાયદા 1326 | મેડિક્લેમ પૉલિસીના કાયદા અને જાણકારી
કાયદાના ફાયદા 1326 | મેડિક્લેમ પૉલિસીના કાયદા અને જાણકારી

પૉલિસીના કાયદા અને જાણકારી
જાણો ગ્રાહક સુરક્ષા કોર્ટનો મહત્વનો હુકમ
અરજદારનો ક્લેઇમ રિજેક્ટ થાય તો શું કરવું ?
હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સ Mediclaim લેતી વખતે શું ધ્યાન રાખવું ?
વીમા પોલિસી મેડિક્લેમ લેતા પહેલા નિયમો જાણો

મેડિક્લેમ Mediclaim


વીમા પોલીસીનું ફોર્મ જાતે જ ભરો
ઈન્શ્યોરન્સ મેડિક્લેમ લેતી વખતે આ વાતોનું રાખો ધ્યાન
મેડિક્લેમ પૉલિસીનો દાવો રીજેક્ટ થાય તો ?
ગ્રાહક સુરક્ષા એક્ટમાં કેવી રીતે કરવી ફરિયાદ


કઈ કઈ બાબતોનો આ એક્ટમાં સમાવેશ?
આ કાયદા હેઠળ વળતર અંગે શું જોગવાઈ?
આ કાયદા હેઠળ સજાની શું જોગવાઈ?


Discover more from VR LIVE GUJARAT: Gujarat News

Subscribe to get the latest posts to your email.