નાનાં બાળકની હાઈટ નથી વધતી તો ચાલો જાણીએ હાઈટ વધારવા ક્યાં ૫ ફળ ખવડાવશો

૧. કેળા  

૨. દાડમ 

૩. કેરી

૪. લાલ દ્રાક્ષ

૫. સફરજન